ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА "КАУЧУК" АД

Политика по управление на енергията

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА
"КАУЧУК" АД

„КАУЧУК“ АД е най-големия производител на каучукови изделия в България. Дружеството е основано през 1930 г., като
Българо-белгийско дружество, а през 1981 г. е въведен в експлоатация нов завод на площ от 313 730 кв. м.
„КАУЧУК“ АД е с предмет на дейност: Проектиране и производство на каучукови смеси, транспортни ленти, гумени маркучи и технически
каучукови изделия. Годишното производство на фирмата е в размер на 600 000 л.м. транспортна лента, 5 000 000 л.м. гумени маркучи и
1000 тона каучуков регенерат. В производствената листа влизат ленти с гладка и оребрена повърхност, с общо и специално
предназначение – абразивоустойчиви, трудногорими, топлоустойчиви, маслоустойчиви, антистатични и студоустойчиви. Предназначени
са за енергетиката, минната промишленост и металургията. Произвежданите маркучи са за вода; въздух; газово заваряване; наситени
пари; гореща вода; нефт, минерални масла, бензин, керосин и газьол; киселини и основи; прахообразни и абразивни материали,
хранителни продукти, работещи под налягане и вакуум.
Ние в "КАУЧУК" АД винаги сме имали ясни стратегически приоритети и сме си поставяли амбициозни цели за развитието на
дружеството. Нашият основен стремеж е да бъдем лидер в предоставянето на най-добрите решения при проектирането и
производството на каучукови изделия. В "КАУЧУК" АД сме отговорни да работим в устойчиви условия и прилагаме добри практики при
управление на енергията, както непрекъснато подобряваме енергийната ефективност, намаляваме разходите и оптимизираме
инвестициите за енергийна ефективност, намаляваме на емисиите на парникови газове и се стремим да опазваме природните ресурси.
Ние правим умишлен избор - трябва не само да увеличим ефикасността и производителността, но и да бъдем ефикасни при употребата
на енергия. За нас устойчивостта е пътят на утрешния ден, който днес има много добър бизнес смисъл.
С цел завоюване и поддържане на доверието на заинтересованите страни, ние приведохме нашата система за управление в съответствие
с изискванията на EN ISO 50001:2018. Поддържането и постоянното подобряване на системата е ангажимент целия ръководен и линеен
персонал от всички нива.
Нашата политика се базира на следните принципи:
• Ръководството на "КАУЧУК" АД се ангажира да като минимум да осигури съответствие и където е икономически обосновано да
надмине приложимото законодателство свързано с енергийната ефективност, потреблението на енергия и другите приети от нас
изисквания;
• Ръководството на "КАУЧУК" АД се ангажира да осигури необходимата информация и ресурси за осъществяването на тази политика и
постигане на целите по управление на енергията;
• Ръководството на "КАУЧУК" АД се ангажира да консултират своите служители, проведе обучения и осигурят тяхното участие при
подобряване на енергийните характеристики чрез методите регламентирани в системата за управление на енергията;
• Ръководството на "КАУЧУК" АД се ангажира непрекъснато да поддържа и подобрява системата за управление на енергията и
енергийните характеристики като резултат от това;
• Ръководството на "КАУЧУК" АД насърава закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, когато това влияе на енергийните
характеристики;
• Ръководството на "КАУЧУК" АД насърава дейности по проектиране и разработване, които отчитат подобрение на енергийните
характеристики.
Всички служители и подизпълнители имат задължение да докладват всяка нежелана ситуация свързана със енергийните характеристики
и прекомерното използване на енергия. Ние се ангажираме на предприемем незабавни действия спрямо ситуации които не са в
съответствие с въведените в “КАУЧУК” АД
"КАУЧУК" АД се ангажира да преразглежда тази политика при промяна на законодателството и другите приети изисквания включително
мнение на заинтересованите страни, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, които могат влияят на нейната
адекватност. Прегледът ще бъде извършван по време на регулярните срещи на ръководството.
Николай Генчев - Изпълнителен директор
01.02.2019