Ќќ¬»Ќ»

Ќќ¬»Ќ»

 

 

  • ƒейност 2. Ќаемане на безработни и/или неактивнилица за период от 12 месеца в " аучук" јƒ;
  • ƒейност 3. ѕровеждане на професионално обучение на представители нацелевата група;
  • ƒейност 4. ќрганизаци€ и провеждане наобучение по ключови компетенции;
  • ƒейност 5.«акупуване наработно облекло, оборудване и обзавеждане за новоразкрититеработни места;
  • ƒейност 6.ѕопул€ризиране на проекта.

”спешната им реализаци€ ще има положителен ефект за постигането на специфичните цели на проекта:1. ќсигур€ване на заетост за 12 месеца на 19 лица от целевата група безработни и неактивни лица. »зпълнението на тази цел ще реши основни€ проблем на тези лица липсата на доходи и социалната изолаци€ на т€х и техните семейства; 2. ¬тората конкретна цел е да се повиши квалификаци€та на лицата от целевата група чрез прилагането на един по-индивидуализиран и по-гъвкав подход на обучение, което да доведе до подобр€ване на техните способности и знани€ и да ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда; 3. «акупуване на необходимото за работата на лицата оборудване, обзавеждане и работно облекло. »зпълнението на тази цел ще доведе до създаване на нови, модерно оборудвани работни места, които да допринесат за увеличаването на производителността на труда; 4. —ъздаване на устойчиви работни места, като ще бъдат запазени 10 от новооткритите работни места след кра€ на проекта през следващите 12 месеца; 5. ќсигур€ване на публичност на дейностите и резултатите от проекта.

 

 

Ќј—“ќяўќ“ќ —ЏќЅў≈Ќ»≈ ≈ „ј—“ ќ“ ћ≈– »“≈ «ј »Ќ‘ќ–ћ»–јЌ≈ » ѕ”ЅЋ»„Ќќ—“ ѕќ ѕ–ќ≈ “: Ќќ¬» –јЅќ“Ќ» ћ≈—“ј ¬ „ ј”„” “ јƒ — ƒќ√ќ¬ќ–: BG05M9OP001-1.003-2367-C01