НОВИНИ

НОВИНИ

 

 

  • Дейност 2. Наемане на безработни и/или неактивнилица за период от 12 месеца в "Каучук" АД;
  • Дейност 3. Провеждане на професионално обучение на представители нацелевата група;
  • Дейност 4. Организация и провеждане наобучение по ключови компетенции;
  • Дейност 5.Закупуване наработно облекло, оборудване и обзавеждане за новоразкрититеработни места;
  • Дейност 6.Популяризиране на проекта.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на специфичните цели на проекта:1. Осигуряване на заетост за 12 месеца на 19 лица от целевата група безработни и неактивни лица. Изпълнението на тази цел ще реши основния проблем на тези лица липсата на доходи и социалната изолация на тях и техните семейства; 2. Втората конкретна цел е да се повиши квалификацията на лицата от целевата група чрез прилагането на един по-индивидуализиран и по-гъвкав подход на обучение, което да доведе до подобряване на техните способности и знания и да ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда; 3. Закупуване на необходимото за работата на лицата оборудване, обзавеждане и работно облекло. Изпълнението на тази цел ще доведе до създаване на нови, модерно оборудвани работни места, които да допринесат за увеличаването на производителността на труда; 4. Създаване на устойчиви работни места, като ще бъдат запазени 10 от новооткритите работни места след края на проекта през следващите 12 месеца; 5. Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите от проекта.

 

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „КАУЧУК“ АД С ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.003-2367-C01